Prva zaposlitev na področju VIZ

JAVNI RAZPIS »PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2021«: sklop B – “VZGOJITELJ ZAČETNIK” in sklop A – “POMOČNIK VZGOJITELJA ZAČETNIK”

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Povezava na stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa, in sicer:

  • sklop A – »Pomočnik vzgojitelja začetnik« in
  • sklop B – »Vzgojitelj začetnik«.

SKLOP A – »POMOČNIK VZGOJITELJA ZAČETNIK« (v nadaljnjem besedilu: sklop A – PVZ)
Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se pomočniki vzgojiteljev začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajajo v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Pomočnik vzgojitelja začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, neposredno po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo sklenil novo pogodbo o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj enega (1) meseca.

Pomočnik vzgojitelja začetnik je vključen v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, sodelovanje z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku ter opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vzgojno-izobraževalnega zavoda, in obsega najmanj dve uri tedensko, vendar tako, da skupni obseg teh nalog ne presega polovice zakonsko določene obveznosti dela z otroki oziroma delovne obveznosti.

V Vrtcu Bled imamo zaposlenega enega pomočnika vzgojitelja začetnika, v obdobju od 1. februarja 2021 do 30. junija 2021.

SKLOP B – »VZGOJITELJ ZAČETNIK« (v nadaljnjem besedilu: sklop B – UZ)
Predmet sklopa B – »Vzgojitelj začetnik« (v nadaljnjem besedilu: sklop B – UZ) javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oz. vzgojitelji začetniki (v nadaljevanjem besedilu: učitelji začetniki) preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so opredeljeni v točki 2.2.3. javnega razpisa.
Vzgojitelj začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo sklenil novo pogodbo o zaposlitvi za obdobje vsaj šestih (6) mesecev.

Cilj sodelovanja na javnem razpisu je, da omogočimo mladim vključevanje v spodbudno delovno okolje, kjer lahko razvijajo svojo poklicno identiteto in pridobijo prve potrebne delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju za pristop k strokovnemu izpitu. Želimo, da mlada kandidatka pod ustreznim mentorstvom razvije svoje strokovne kompetence in se s suvereno držo pripravi na samostojno pot v vzgoji in izobraževanju.

V Vrtcu Bled imamo zaposlenega enega vzgojitelja začetnika v obdobju od 1. novembra 2020 do 30. junija 2021.

Skip to content