Pravice in obveznosti staršev

Vpis, izpis otroka in sprememba programa

 • Svojega otroka lahko vpišete v vrtec tako, da izpolnite ustrezen obrazec za vpis, ki ga dobite pri svetovalni delavki ali vodji vrtca, ter podpišete pogodbo.
 • O izpisu otroka morate vrtec pisno obvestiti na obrazcu vrtca najmanj 15 dni pred izpisom.
 • Če želite spremeniti program (v primeru, da vrtec izvaja več programov), ki ga obiskuje vaš otrok, to storite pisno.
 • Če želite otroka prepisati v drugo enoto vrtca, to sporočite preko obrazca, ki ga dobite na spletni strani ali pri svetovalni delavki. Na obrazcu je določen rok za oddajo.
 • Ob vstopu v vrtec je treba obvezno predložiti zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju otroka in seznaniti vzgojitelja s posebnostmi otroka, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z njim. Za otroke, ki potrebujejo dietno prehrano (medicinsko indicirana dieta), morajo starši vsako leto predložiti ustrezno zdravniško potrdilo.

Plačevanje programov

 • 1. januarja 2012 se je začel uporabljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS, Ur. l. RS št. 62/10 in 40/11), ki določa, da se vse pravice iz javnih sredstev uveljavljajo pri krajevno pristojnem Centru za socialno delo (CSD). Za znižano plačilo vrtca se postopek vodi po novem zakonu.
 • Plačilo staršev določi pristojni CSD na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje dohodek družine.
 • Ceno programov krijejo starši oziroma zakoniti zastopniki otroka (v nadaljnjem besedilu: starši) in občina.
 • Znižanje plačila starši uveljavljajo z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo vložijo na pristojnem CSD.  V skladu z 42. členom ZUPJS je oseba v osmih dneh dolžna sporočiti dejstva in okoliščine oziroma vse spremembe, ki vplivajo na pravico iz javnih sredstev, njeno višino in obdobje prejemanja. Spremembe se sporočajo na posebnem obrazcu, ki je na voljo pri CSD in na spletnih straneh CSD ter Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
 • Tistim staršem, ki ne uveljavljajo znižanja, vrtec izstavi račun v višini polnega plačila.
 • Starši plačajo največ 77 % cene programa, v katerega je otrok vključen. 77 % cene je polno plačilo staršev.
 • Razliko do celotne cene programa krije občina.
 • Dnevne obroke hrane, ki niso vključeni v program, plačate starši dodatno.

Sklep o spremembi Sklepa o oblikovanju cen programov Vrtca Bled in o pravilih o odsotnosti ter obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu, ki se začne uporabljati od 1. 1. 2017 dalje.

Sklep o oblikovanju cen programov Vrtca Bled in o pravilih o odsotnosti ter obračunavanjem cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu

Skip to content