Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06, 117/06 – ZDavP-2, 23/14,50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljevanju ZDIJZ) v zvezi z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24716) – v nadaljevanju Uredba) je ravnateljica Helena Ule sprejela Katalog informacij javnega značaja Vrtca Bled.

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv vrtca: VRTEC BLED
Naslov: Trubarjeva cesta 7, 4260 Bled
Pošta: 4260 Bled
Telefon: +386 (0) 4 576 54 70
Faks: +386 (0) 4 576 54 71
E-naslov: tajnistvo@vrtec-bled.si
Odgovorna uradna oseba: Helena Ule, prof. raz. pouka, ravnateljica
Datum prve objave kataloga: 13. 10. 2008
Datum zadnje spremembe: 21. 5. 2024
Katalog je dostopen na spletu: www.vrtec-bled.si
Druge oblike kataloga: tiskana oblika dostopna na upravi Vrtca Bled
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi vrtec razpolaga

Javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Bled je z odlokom (Uradni list RS, št. 23/1997, 67/2008, 15/2010) ustanovila Občina Bled, s sedežem na Cesti svobode 13, 4260 Bled.
Vrtec opravlja javno službo na področju 85.100 – Predšolska vzgoja.
Poleg osnovne dejavnosti opravlja vrtec še druge dejavnosti navedene v spremembah in dopolnitvah odloka (Uradni list RS, št. 67/2008).


Vrtec Bled je javni zavod, ki organizira in izvaja varstvo predšolskih otrok, ki temelji na celovitih življenjskih in socialnih potrebah otroka, njegovih telesnih in duševnih zmogljivostih, potrebah družin in okolja. Delo Vrtca Bled se izvaja na podlagi veljavnega programa Kurikulum za vrtce, v skladu s temeljnimi cilji in nalogami predšolske vzgoje v vrtcih, ki so opredeljeni v Zakonu o vrtcih.


Strokovni delavci vrtca prevzemajo odgovornost za otroke v času izvajanja vzgojno-izobraževalnih
dejavnosti (v stavbi vrtca, na igrišču in v ograjenem prostoru) in v času in prostoru izvajanja drugih
organiziranih aktivnosti, ki potekajo izven vrtca (organizirani dnevi, izleti, letovanja …).

Organi vrtca so:

 • svet vrtca,
 • ravnatelj
 • svet staršev in
 • strokovni organi: vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi
2.a) Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

ORGANIZACIJSKE ENOTE

Enota Bled

Naslov: Trubarjeva cesta 7, 4260 Bled
Telefon: 04 576 54 70
Elektronski naslov: tajnistvo@vrtec-bled.si

Enota Bohinjska Bela

Naslov: Bohinjska Bela 56, 4263 Bohinjska Bela
Telefon: 040 834 537
Elektronski naslov: bohinjska.bela@vrtec-bled.si

ORGANIGRAM

2.b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

Ime in priimek pristojne osebe: Helena Ule
Delovno mesto in naziv: ravnateljica, prof. raz. pouka
Elektronski naslov: helena.ule@vrtec-bled.si
Poštni naslov: Vrtec Bled, Trubarjeva cesta 7, 4260 Bled
Službena telefonska številka: +386 (0) 4 292 72 20

2.c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja vrtca s povezavami na vsebino posameznega predpisa:

Skupni zakoni – Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakoni s področja predšolske vzgoje – Zakon o vrtcih (ZVrt)
Podzakonski akti – izdani na podlagi ZOFVIizdani na podlagi ZVrt
Dostop do seznama predpisov – PIRS – Pravno informacijski sistem

2.č) Seznam predlogov predpisov, ki jih vodijo ministrstva in vladne službe ter lokalne skupnosti:

Seznam predlogov predpisov na spletnem mestu – E-Demokracija
Seznam predpisov Evropske unije – EUR-Lex
Seznam predpisov v lokalnem registru predpisov:
Odlok o ustanovitvi Vrtca Bled in spremembe – Uradni list RS, št. 23/1997, 67/2008, 15/2010

Splošni/interni akti vrtca:

Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Bled
Pravila o varnosti otrok Vrtca Bled
Hišni red Vrtca Bled
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

2.d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih:

RAZVOJNI NAČRT

Razvojni načrt Vrtca Bled od 2018 do 2023

LETNI DELOVNI NAČRT

LDN 2023/2024

PREDSTAVITEV VRTCA

Splošna publikacija Vrtca Bled

Publikacija 2023/2024

LETNI FINANČNI NAČRTI

Finančni načrt za leto 2024

LETNA POROČILA

Poročilo o uresničevanju LDN 2022/2023

Letno poročilo za leto 2023

2.e) Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
Postopki, ki jih vrtec vodi na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • imenovanje in razrešitev ravnatelja vrtca ali vršilca dolžnosti ravnatelja
 • imenovanje in razreševanje članov sveta vrtca
 • oblikovanje sveta staršev
 • sklepanje delovnih razmerij
 • skrb za stalno strokovno izobraževanje
 • vodenje zbirke podatkov – evidence (podrobneje opisano v točki 2.f)
Postopki, ki jih vrtec vodi na osnovi Zakona o vrtcu in podzakonskih aktov
 • vodenje in izpeljava postopka vpisa otrok v vrtec
 • imenovanje članov komisije za sprejem otrok v vrtec
 • odločanje o ugovoru na seznam sprejetih otrok v vrtec ali na čakalni seznam
 • določitev subvencije za znižano plačilo vrtca
Postopki, ki jih vrtec vodi na osnovi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
 • napredovanje v naziv strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja
 • napredovanje zaposlenih v plačne razrede
 • določitev višine dela plače za delovno uspešnost ravnatelja
Postopki, ki jih vrtec vodi na osnovi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
 • odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja in o ponovni uporabi
Postopki, ki jih vrtec vodi na osnovi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)
Sodni postopki
 • uveljavljanje izterjave dolgov, ki jih starši niso poravnali
2.f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja vrtec:
2.g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi vrtec na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja
 • evidenca o stanju kapacitet zasedenosti in prostih mest ter cenik – PORTAL MIZŠ
 • evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
 • evidence, ki se vodijo v skladu Pravilnikom o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje
 • evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji: Vrtec Bled, Trubarjeva cesta 7, 4260 Bled.
Uradne ure
od ponedeljka do petka, od 8.00 do 14.00, po predhodnem dogovoru (najavi) tudi izven omenjenih ur.

4. Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko vrtec prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).
Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku; cena, po kateri je šola nabavila USB-ključek,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.
  Stroški posredovanja informacij in način plačila stroškov ureja 16. in 18. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Vrtec nima posebnega stroškovnika.

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov

 • informacija o vpisu otrok
 • informacija o možnosti za sprejem otroka v vrtec
 • informacija o ekonomski ceni programa v vrtcu
 • informacija o poslovnem času vrtca
 • informacija o prireditvah in obogatitvenih dejavnostih v vrtcu
 • informacija o nadstandardni dejavnosti vrtca
 • informacija o prostih mestih v vrtcu za vpis otrok
 • informacija o prostih delovnih mestih
  Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:
 • osebni dostop na sedežu javnega vrtca, Vrtec Bled, Trubarjeva cesta 7, 4260 Bled
 • dostop po elektronski poti: http://www.vrtec-bled.si/Katalog-IJZ
  Dostop na podlagi zahteve:
  neformalna zahteva:
 • ustna
 • po telefonu.
  formalna zahteva:
 • zahteva podana ustno na zapisnik
 • pisna zahteva po pošti
 • vložitev zahteve po elektronski pošti.
  Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:
 • prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.

Ravnateljica

Helena Ule

Oddano:

 • objava – na spletni strani vrtca
 • arhiv, tu
Skip to content