Svet staršev je posvetovalno telo, ki predstavlja obliko uresničevanja interesov staršev.  Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, katerega starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Vsak predstavnik ima tudi namestnika.

Svet staršev sklicuje predsednik sveta staršev, razen prve (konstituantne) seje v šolskem letu, ki jo skliče ravnatelj. V odsotnosti predsednika sveta staršev njegove naloge opravlja njegov namestnik. Svet staršev potrdi poročila dela, letni delovni načrt ter publikacijo vrtca. Na srečanjih se opozarja in rešuje tekočo problematiko. 

Konstituiranje, delovanje, delovno področje ter pravice in dolžnosti predstavnikov staršev v svetu staršev ureja Poslovnik o delovanju Sveta staršev Vrtca Bled.

Pristojnosti sveta staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca, vzgojnega načrta ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca, o letnem delovnem načrtu in poročilu vrtca,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe vrtca,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Zapisniki Sveta staršev

Skip to content