Vpis

Prosta mesta v Vrtcu Bled

Vpis otroka

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis otrok v vrtec za novo šolsko leto (predvidoma v mesecu marcu).

Starši vpišejo otroka v vrtec pri svetovalni delavki ali na upravi vrtca. Za vpis v vrtec vložijo Vlogo za vpis otroka v vrtec (na predpisanem obrazcu v pisni obliki), ki jo dobijo pri svetovalni delavki ali na spletni strani vrtca.

Sprejem otroka

Če je število vpisanih otrok v vrtec manjše od števila prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnateljica vrtca oz. od nje pooblaščena oseba.

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot jih je možno sprejeti, o sprejemu otrok odloča Komisija za sprejem otrok. Komisija sestavi tudi čakalno vrsto otrok za sprejem v vrtec, ki jo – glede na spremembe – redno ureja svetovalna delavka. Vpis in sprejem novincev v vrtec ureja Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, kjer so določeni tudi kriteriji za sprejem otrok v vrtec.

Starši so o sprejemu otroka ali postavitvi na čakalni seznam obveščeni po pošti.

Vrtec starše obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec z Obvestilom o sprejemu otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec. Ko starši prejmejo obvestilo, da je otrok sprejet v vrtec, prejmejo v podpis Pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec. V kolikor starši v roku 15 dni od prejema obvestila o sprejemu otroka v vrtec ne podpišejo pogodbe, se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.

Starši morate pred vstopom otroka v vrtec:

  • vrniti izpolnjeno in s strani obeh staršev podpisano Pogodbo ter Soglasje staršev (za uporabo osebnih podatkov, fotografiranje, razstavljanje izdelkov, …); v soglasju navedete tudi vse osebe, ki bodo prihajale po otroka (osebe se morajo podpisati!);
  • predložiti s strani pediatra izpolnjeno Zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju otroka, in sicer skupaj s pogodbo oz. najkasneje 14 dni pred vstopom otroka v vrtec;
  • vrniti izpolnjen obrazec Elektronska odjava otrok ter
  • vrniti obrazec Plačila oskrbnin preko trajnikov (oddate, če se za to odločite);

Za uveljavljanje znižanega plačila vrtca morate starši en mesec pred vstopom otroka v vrtec (v avgustu (oz. če otrok pride v vrtec kasneje – npr. v oktobru, morate vlogo oddati v septembru …) na pristojni Center za socialno delo vložiti Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (vloga je dostopna na spletni strani vrtca, CSD ali pa jo kupite v knjigarni, obr. št. 8,45). CSD vam bo na podlagi te vloge z odločbo določil uvrstitev v plačilni razred za plačilo vrtca. Vlogo torej starši oddate v mesecu pred vstopom otroka v vrtec in NE prej!

Skip to content