Programi in organiziranost

Programi

V letošnjem šolskem letu izvajamo dnevni program, ki traja od šest do devet ur dnevno. Namenjen je otrokom, starim od enega leta do vstopa v šolo, in obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok.

Otroci s posebnimi potrebami so integrirani v redne oddelke.

Vzgoja poteka v dveh starostnih obdobjih; v prvem starostnem obdobju so otroci v starosti od enega do treh let, v drugem starostnem obdobju pa otroci starejši od treh let.

Program organiziramo, če je število prijavljenih otrok v program v mejah normativa za organiziranje oddelka programa. Starši ob vpisu otroka izberejo ponujeni program.

Otroci so razporejeni v starostno homogene, starostno heterogene oddelke ali v kombinirane oddelke. Oddelke oblikujemo običajno na začetku šolskega leta skladno s predpisi za oblikovanje oddelkov.

Vzgojno delo poteka individualno, skupinsko in skupno; lahko je usmerjeno, vodeno ali pa spontano. Osnovna dejavnost otrok in iz tega izhajajoča najpogostejša oblika dela otroka v vrtcu je igra.

Organiziramo tudi:

  • interesne dejavnosti za otroke v obliki delavnic,
  • oglede predstav, muzejev in drugih ustanov izven vrtca,
  • gostovanje zunanjih izvajalcev v vrtcu,
  • izlete.

Na željo staršev in v dogovoru z njimi organiziramo skupaj z zunanjimi izvajalci dodatne dejavnosti.

Organiziranost

Vrtec Bled je javni zavod, ki izvaja predšolsko vzgojo. Vzgojno delo poteka vse šolsko leto. Načrtovano in izvedeno je skladno z usmeritvami Kurikuluma za vrtce (nacionalni program, ki je bil sprejet 18. 3. 1999) in usmeritvami, ki so del Letnega delovnega načrta vrtca. Neposredno vzgojno delo z otroki izvajajo strokovni delavci vrtca.

Ustanovitelj zavoda je Občina Bled. Vključen je v mrežo javnih vrtcev v Republiki Sloveniji.

Zavod sestavljajo oddelki v enoti na Bledu in dislociran oddelek v enoti na Bohinjski Beli.

Skip to content